diumenge

Es cert que els excusats arremolinen l’aigua en sentit antihorari en l’hemisferi nord i en sentit horari en l’hemisferi sud?
SOL·LUCIÓ
No, això és una llegenda urbana. Els fluids com l’aire i l’aigua es veuen afectats per la rotació de la Terra i aquest efecte s’anomena efecte Coriolis. Però aquest efecte és tan feble que només es mostra en masses de líquids i gasos molt grans com oceans i l’atmosfera de la Terra així que aquest efecte no es mostrarà en l’excusat. D’altra banda, els dissenyadors d’excusats llancen l’aigua en una tangent per què es formen remolins i segons el disseny, l’aigua pot girar en un sentit o altre.